SZKOŁA ROZWOJU TALENTÓWLider projektu                                   Partner projektu


SZKOŁA ROZWOJU TALENTÓW


Projekt realizowany dla uczniów Szkół Fundacji EDUCARE et SERVIRE
Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. „Szkoła Rozwoju Talentów” RPPK.09.04.00-18-0025/20-00

Celem projektu „Szkoła Rozwoju Talentów” jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSPP) w Debicy, kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (PPOH), pracownik pomocniczy gastronomii (PPG) oraz w przysposobieniu ogólnym do pracy poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Partner projektu

GRAND ANDRZEJ GRYGIEL – Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort

Dla kogo?

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują na terenie Podkarpacia w wieku 15-20 lat będące osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, aspergerem, osoby słabowidzące i z niedosłuchem, które uczęszczają do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy lub Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSPP) w Dębicy prowadzonych przez Fundację Educare et Servire.


Co oferujemy?

• doposażenie pracowni szkolnych
• dodatkowe płatne wakacyjne praktyki dla Uczniów
• staże dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji w przedmiotach zawodowych

Kiedy?

Projekt relizowany jest od 01.04.2021 do 30.09.2023.

Planowane efekty projektu:

•objęcie szkoły patronatem przedsiębiorstwa, w zakresie kształcenia w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, co zapewni ścisłą współpracę.

•dostosowanie programu kształcenia w zawodzie : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej już nauczanym w szkole do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy.

•doposażenie 3 pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób niepełnosprawnych zgodnie z diagnozą wypracowaną wspólnie z pracodawcą.

•wzrost wiedzy i doświadczenia zdobytego na rynku pracy w ramach staży i praktyk zrealizowanych przez 57 uczniów i 10 nauczycieli.

Wartością dodaną projektu jest stworzenie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej. Projekt jest unikalny ze względu na uczestnictwo w nim uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 738 353,81 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 477 600,73 zł.