Rekrutacja

Opis procedury rekrutacyjnej do SUHSGiIZ i NSPP w Dębicy na rok szkolny 2023/2024

Rodzic/opiekun może pobrać formularz rekrutacyjny poniżej i przekazać go wraz z załącznikami pocztą tradycyjną (lub osobiście) do sekretariatu w siedzibie szkół:


Szkoły Fundacji Educare et Servire
Krakowska 25 II piętro
39-200 Dębica

ikona_PDF Formularz rekrutacyjny do pobrania

   • Kandydat zgłasza  osobiście lub telefonicznie chęć zapisu do szkoły:

Dyrektor Szkoły – 603 103 698
Sekretariat Szkoły – 604 955 796

   • Kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym odbywa rozmowę z Dyrektorem lub Koordynatorem szkoły
   • Kandydat dostarcza wymagane dokumenty:
   1. Dwa zdjęcia
   2. Kwestionariusz osobowy
   3. Zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku
   4. Orzeczenie z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności na etap III (czyli szkołę ponadpodstawową)

Uwaga!

Do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów na kierunek „Pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej” oraz „Pracownik pomocniczy gastronomii” mogą zapisać się wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Na kierunki „Kucharz” i „Pracownik obsługi hotelowej” mogą zapisać się wyłącznie uczniowie w normie intelektualnej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z tytułu niepełnosprawności takiej jak np. autyzm, niepełnosprawność ruchowa itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dodaj komentarz