NSPP w Dębicy

Niepubliczna Szkoła
Przysposabiająca do Pracy w Dębicy

Nowa oferta Fundacji jest przeznaczona także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Na wszystkich etapach uczniowie są objęci rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Rewalidacja indywidualna – jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno – terapeutycznego organizowanego przez naszą placówkę. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi indywidualnie do ucznia i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb i możliwości percepcyjnych oraz ograniczeń ruchowych. Specjalista rewalidacji indywidualnej diagnozuje ucznia i opracowuje dla niego indywidualny program wspomagania edukacyjnego, który jest integralną częścią indywidualnego programu terapeutycznego. Oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej, uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.

NSPP_1

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna (oligofrenopedagodzy) zapewnia naukę i opiekę dla naszych uczniów – młodzieży z miasta i powiatu dębickiego na najwyższym poziomie. Stosujemy zasadę indywidualizacji pracy z uczniem dostosowując ją do potrzeb i możliwości ucznia.

Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

NSPP_2

Wspomaganiem rozwoju uczniów w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Dębicy zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny. W skład zespołu wchodzą specjaliści rewalidacji indywidualnej, logopedii, psycholog, pedagog oraz wychowawcy klas. Specjalistyczną opieką otaczane są uczniowie na wszystkich poziomach wiekowych zgodnie z podstawowymi założeniami: POZNANIA – WSPOMAGANIA – SKUTECZNOŚCI.
Zadaniem zespołu jest analiza treści Orzeczeń oraz zaleceń post diagnostycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących uczniów naszej placówki. Poznanie ucznia, określenie jego „mocnych” stron
i tych najbardziej zaburzonych, to podstawowe założenie rehabilitacji edukacyjnej i psychospołecznej. Dokładne poznanie ucznia, jego profilu zdolności i możliwości pomaga nauczycielowi znaleźć najskuteczniejszą metodę pracy.

NSPP_3NSPP_5

WALORY NASZEJ SZKOŁY

 • mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz
  dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych
  uczniów
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • nowoczesna kuchnia – pracownia gastronomiczna z pełnym
  wyposażeniem
 • nowoczesna jadalnia – pracownia obsługi hotelowej
 • pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
 • dwie pracownie komputerowe
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
 • ciepła serdeczna atmosfera
 • zapewnione drugie śniadanie dopasowane do potrzeb smakowych
  i kalorycznych każdego ucznia robione własnoręcznie przez uczniów
 • codzienne zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach Szkoły
 • zajęcia przysposabiające do pracy w warunkach autentycznej Firmy „pod okiem” fachowców posiadających uprawnienia oligofrenopedagogów
 • zajęcia sportowe
 • konkursy
 • wycieczki turystyczne i przedmiotowe
 • koła zainteresowań
 • liczne zajęcia artystyczne: muzyczne, teatralne, plastyczne
 • redagowanie własnej gazetki

Dodaj komentarz