NSPP w Dębicy

Niepubliczna Szkoła
Przysposabiająca do Pracy w Dębicy

Nowa oferta Fundacji jest przeznaczona także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Na wszystkich etapach uczniowie są objęci rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Rewalidacja indywidualna – jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno – terapeutycznego organizowanego przez naszą placówkę. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi indywidualnie do ucznia i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb i możliwości percepcyjnych oraz ograniczeń ruchowych. Specjalista rewalidacji indywidualnej diagnozuje ucznia i opracowuje dla niego indywidualny program wspomagania edukacyjnego, który jest integralną częścią indywidualnego programu terapeutycznego. Oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej, uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.

NSPP_1

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna (oligofrenopedagodzy) zapewnia naukę i opiekę dla naszych uczniów – młodzieży z miasta i powiatu dębickiego na najwyższym poziomie. Stosujemy zasadę indywidualizacji pracy z uczniem dostosowując ją do potrzeb i możliwości ucznia.

Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

NSPP_2

Wspomaganiem rozwoju uczniów w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Dębicy zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny. W skład zespołu wchodzą specjaliści rewalidacji indywidualnej, logopedii, psycholog, pedagog oraz wychowawcy klas. Specjalistyczną opieką otaczane są uczniowie na wszystkich poziomach wiekowych zgodnie z podstawowymi założeniami: POZNANIA – WSPOMAGANIA – SKUTECZNOŚCI.
Zadaniem zespołu jest analiza treści Orzeczeń oraz zaleceń post diagnostycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących uczniów naszej placówki. Poznanie ucznia, określenie jego „mocnych” stron
i tych najbardziej zaburzonych, to podstawowe założenie rehabilitacji edukacyjnej i psychospołecznej. Dokładne poznanie ucznia, jego profilu zdolności i możliwości pomaga nauczycielowi znaleźć najskuteczniejszą metodę pracy.

NSPP_3NSPP_5

WALORY NASZEJ SZKOŁY

 • mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz
  dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych
  uczniów
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • nowoczesna kuchnia – pracownia gastronomiczna z pełnym
  wyposażeniem
 • nowoczesna jadalnia – pracownia obsługi hotelowej
 • pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
 • dwie pracownie komputerowe
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
 • ciepła serdeczna atmosfera
 • zapewnione drugie śniadanie dopasowane do potrzeb smakowych
  i kalorycznych każdego ucznia robione własnoręcznie przez uczniów
 • codzienne zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach Szkoły
 • zajęcia przysposabiające do pracy w warunkach autentycznej Firmy „pod okiem” fachowców posiadających uprawnienia oligofrenopedagogów
 • zajęcia sportowe
 • konkursy
 • wycieczki turystyczne i przedmiotowe
 • koła zainteresowań
 • liczne zajęcia artystyczne: muzyczne, teatralne, plastyczne
 • redagowanie własnej gazetki

WORK-ADAPTING NON-PUBLIC SCHOOL IN DĘBICA

The new offer of the Foundation is aimed at the students with moderate and severe intellectual disabilities.

At all stages of their education, students are provided with individual revalidation involving speech therapy, corrective gymnastics and corrective and compensatory activities.

Individual revalidation – is one of the links in the whole educational and therapeutic process organized by our institution. Classes are conducted at all educational levels with the use of methods adjusted to each student, his/her psychophysical development, to the needs and perceptual abilities and movement limitations. A professional specializing in individual revalidation diagnoses the student and creates an individual educational support program, which is an integral part of the individual therapeutic program. The educational and caring interactions between the teacher, the specialist of individual revalidation, the student and his/her parents are coordinated by a psychologist and a school educator.

Excellently qualified teaching staff (oligophrenologists) provides the best possible education and care for our students – young people from the town of Dębica and the neighbouring area. Our priority is individualization, so the teachers pay a lot of individual attention to each student and they adapt the pace of working to his or her needs and abilities. Even the smallest progress made by a student is appreciated and meets the most positive response. However, lack of progress is not criticized and the student does not feel discouraged.

The diagnostic and revalidation team supports the development of students at the Work – Adapting Non-Public School in Dębica. The team consists of individual revalidation specialists, speech therapists, psychologists, educators and class educators. Special care is given to pupils of all ages in accordance with the basic principles: RECOGNITION – SUPPORT – EFFICIENCY.

The team’s task is to analyze the decisions and post-diagnostic recommendations of the Psychological and Pedagogical Counseling Center regarding the students of our school. Getting to know the student, defining his „strong” sides and the biggest deficiencies, is the basic principle of educational and psychosocial rehabilitation. Detailed knowledge of the student’s personality, his / her skills and abilities helps the teacher find the most effective method of work.

ADVANTAGES OF OUR SCHOOL

 • limited number of students in a class, which makes them feel secure and allows adapting
 • educational requirements to students’ intellectual limitations
  highly qualified teaching staff
 • modern fully equipped kitchen – a classroom for cooking lessons
 • modern dining room – a classroom for learning hotel services lessons
 • a household classroom with professional household appliances
 • two computer classrooms
 • full cooperation with parents
 • school counsellor, psychologist and speech therapist offices on site
 • warm, friendly atmosphere
 • an early lunch, adjusted to each student’s taste and needs, which is prepared by the students themselves
 • job training classes in the school workshops
 • job training classes in real environment, in the restaurant or hotel facilities supervised
 • by professionals in cooperation with oligophrenopedagogists
 • sports classes and sports competitions
 • school trips
 • numerous after-school activities: music, drama group, art classes
  creating internal school newsletter

Dodaj komentarz