Erazmus+ – staże zagraniczne

FRSE logo ERAZMUS UE logo


Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy w Dębicy realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie szkolenie zawodowe w ramach działania Mobilność osób uczących się i kadry w ramach szkolenia zawodowego.

Tytuł projektu: „Staże zagraniczne szansą na moją pierwszą pracę”.

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063181

Projekt obejmuje:
2-tygodniowe staże zawodowe w zakładach pracy w Czechach (branża gastronomiczno-hotelarska)

Termin stażu: Ze względu na pandemię koronowirusa oraz zamknięcie szkół / granic państw termin stażu maj 2020 jest odwołany i nowy termin zostanie podany gdy tylko będzie możliwe jego ustalenie

Cele projektu:

  • uzyskanie i doskonalenie przez uczestników projektu doświadczeń zawodowych
  • sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole oraz indywidualnych kompetencji, w ramach indywidualnych ograniczeń, zawodowych podczas pracy w zagranicznej firmie
  • transfer wiedzy, głównie zawodowej, między dwoma krajami UE
  • podniesienie i utrwalenie istniejących i zdobycie nowych umiejętności zawodowych, społecznych i kulturowych jak: mobilność, umiejętność funkcjonowania w grupie i środowisku wielokulturowym przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa
  • nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności zawodowych
  • kształtowanie aktywnej postawy, otwartości i zwiększeniu pewności siebie, szczególnie istotne dla mieszkańców małych miejscowości, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy
  • nabycie podstawowych umiejętności językowych, z zakresu słownictwa czeskiego
  • przygotowanie do mobilności , postawa mobilności jest bardzo ważnym czynnikiem w poszukiwaniu zatrudnienia na krajowym jak i europejskim rynku pracy
  • poszerzenie kontaktów zawodowych w kraju i za granicą
  • uzyskanie walidacji i uznawalności nabytych umiejętności uczestników stażu poprzez zdobycie dokumentu Europass Mobilność

W stażu udział weźmie 10 uczniów na etapie wstępnego szkolenia zawodowego z klas II i III pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy.

Staż stworzy szansę udziału nowej formie edukacji , która zaangażuje ich intelektualnie, emocjonalnie, wyzwoli aktywność i zwiększy pewność siebie oraz doda wiary we własne możliwości jak też obniży ryzyko wykluczenia społecznego. Projekt pomoże wykształcić w nich przekonanie, że gotowość zmiany miejsca zamieszkania jest atutem w poszukiwaniu zatrudnienia.

W projekcie uczestniczyć będzie 4 nauczyciel oligofrenopedagogów pracujących w Szkole Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów. Jest to grupa z wieloletnim stażem pracy, chętnie uczestnicząca w innowacyjnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mających doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Projektu realizowany będzie w Czechach w nowoczesnych obiektach hotelowych i gastronomicznych

Dodatkowych informacji nt. projektu udzielają:

telefonicznie pod numer +48 14 676 08 02
poprzez email: fundacja@educare.pl
bezpośrednio w sekretariacie szkoły pod adresem: Krakowska 25, 39-200 Dębica
mgr Antoni Kamiński – Dyrektor Szkoły
mgr Jadwiga Łukaszewska – koordynator projektu
Tomasz Świder – sekretariat Szkoły

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 73 833,11 PLN