SZKOŁA TALENTÓW

Projekt realizowany dla młodzieży niepełnosprawnej

Fundacja Educare et Servire jako lider realizuje projekt pn. „Szkoła Talentów” RPPK.09.04.00-18-0006/18

Celem projektu „Szkoła Talentów” jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy, kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (PPOH) poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Partner projektu

GRAND ANDRZEJ GRYGIEL – Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort

Dla kogo?
Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują na terenie Podkarpacia w wieku 15-20 lat będące osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, aspergerem, osoby słabowidzące i z niedosłuchem, które uczęszczają do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy prowadzonej przez Fundacje Educare et Servire.

Co oferujemy?
• doposażenie pracowni szkolnych
• dodatkowe płatne wakacyjne praktyki dla Uczniów
• staże dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji w przedmiotach zawodowych
 
Kiedy?
Projekt realizowany jest od 01-09-2018 do 31-08-2021.
 
Planowane efekty projektu:
•objęcie szkoły patronatem przedsiębiorstwa, w zakresie kształcenia w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, co zapewni ścisłą współpracę.
•dostosowanie programu kształcenia w zawodzie : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej już nauczanym w szkole do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy.
•doposażenie 3 pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób niepełnosprawnych zgodnie z diagnozą wypracowaną wspólnie z pracodawcą.
•wzrost wiedzy i doświadczenia zdobytego na rynku pracy w ramach staży i praktyk zrealizowanych przez 24 uczniów i 6 nauczycieli.

Wartością dodaną projektu jest stworzenie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej.

Druga galeria zdjęć z pierwszych praktyk w projekcie- LIPIEC 2019 oraz reportaż Dębica.TV i film o praktykach


Kolejna galeria zdjęć z pierwszych praktyk w projekcie- LIPIEC 2019
Galeria zdjęć z pierwszego tygodnia praktyk LIPIEC 2019
Projekt SZKOŁA TALENTÓW współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

WARTOSĆ PROJEKTU: 955 915,50 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 812 528,17 zł.